Nedajte sadobehnúť pri likvidácii svojho autovraku. Za "čestné prehlásenie" pri vyraďovaní vozidla z evidencie sa platí až 500 EUR

Určite ste v poslednom období zachytili informáciu o tom, že od 1. januára 2014 je opäť možné odhlásiť staré vozidlo aj na tzv. „Čestné vyhlásenie“ a nepotrebujete potvrdenie od autorizovaného spracovateľa. Chcel by som vás však upozorniť na určité skutočnosti, ktoré však neboli až tak mediálne oznamované. Novela zákona o cestnej premávke, ktorá opätovne zavádza aj možnosť vyradenia vozidla z evidencie bez potreby potvrdenia od autorizovaného spracovovateľa platí skutočne od 1.1.2014. Týka sa však tých držiteľov ktorí už vozidlo fyzicky nemajú, bez ohľadu na spôsob ako k tomu došlo. Cieľom je, aby držitelia mohli legálne ukončiť záväzky, ktoré sú spojené s vlastníctvom vozidla (platná STK, EK, Zákonná poistka,cestná daň a pod.). Ako som už uviedol, týka sa to držiteľov ktorých vozidlá zanikli v minulosti a nie držiteľov ktorí svoje vozidlá ešte majú aj dnes, ale chceli by ho vyradiť z evidencie na trvalo bez toho, aby ho odovzdali na ekologické spracovanie autorizovanému spracovateľovi. Teda ešte raz. Ak vozidlo máte v evidencii a chcete ho trvale vyradiť z evidencie stále platí, že ho predtým musíte odovzdať autorizovanému spracovateľovi. Táto povinnosť sa nezmenila. Ak by ste predsa len chceli "skúsiť" tvrdiť, že už neexistuje (aj keď v skutočnosti to tak nie je) treba si zvážiť viaceré úrovne takéhoto konania najmä z nasledovných dôvodov:

1. Čestné prehlásenie ktoré predložíte pri žiadosti o vydanie potvrdenia o neexistencii vášho vozidla musí mať predpísanú formu a okrem toho má určitú právnu výpovednú hodnotu. Najmä v prípade ak sa preukážu iné skutočnosti ako ste uviedli (nepravdivé čestné vyhlásenie môže byť kvalifikované ako trestný čin podvodu).
2. Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii sa predkladá príslušnému okresnému úradu - odbor starostlivosti o životné prostredie a až následne môžete ísť na príslušné oddelenie dopravného inšpektrátu policajného zboru - evidencia vozidiel požiadať o trvalé vyradenie z evidencie. Nakoľko okresný úrade najprv musí overiť skutočnosti uvedené v žiadosti, následne musí čakať kým zaeviduje zaplatenie vášho poplatku do environmentálneho fondu (až 500 EUR, a nie je možné ho zaplatiť na mieste ani kolkom) a až následne môže pristúpiť k vydaniu samotného rozhodnutia. Celkovo to znamená, že ide o pomerne komplikovaný, finanče nákladný proces, ktorý nie je možné zrealizovať za jeden stránkový deň.
3. Konečným trvalým vyradením vozidla z evidencie na dopravnom inšpektoráte to však nekončí. Stále je potrebné ukončiť aj zmluvu s vašou poisťovňou poskytujúcou vám PZP. Treba mať doplatené za celé obodbie ktoré bolo vozidlo v evidencii vozidiel.
4. No a ešte jedna zásadná vec. Prehlásením, že vaše vozidlo už "dnes neexisuje" ste sa "dejure" úradne priznali, že ste nepostupoali v súlade s platnou legislatívou pri nakladaní s nebezpečným odpadom, pri ohlasovaní zmien spojených s evidenciou vozidiel a tým "defacto" začína správne konanie vo veci. Objektívna zodpovednosť platí bez ohľadu na to či sa vám podarilo vyradiť vozidlo z evidencie a bez ohľadu na to či ste zaplatili poplatok za vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla. Rozhodnutie o neexistencii vozidla vám umožní vyradiť vozidlo z evidencie na dopravnom inšpektoráte, ale nezbaví vás zodpovednosti za to, že ste nepostupovali v súlade s platnou legislatívou.

Odovzdaním vozidla v našej spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, alebo na našich zberných miestach v Banskej Bystrici, Brezne, Detve, Handlovej, Banskej Štiavnici a Kremnici sa vyhnete vyššie uvedeným komplikáciám. Ihneď po prevzatí starého vozidla na spracovanie vám bude na počkanie vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla. Za odovzdanie vozidla nič neplatíte. Naopak my vám za vozidlo vyplatíme kúpnu cenu. Ušetríte na poplatkoch, nemusíte navštevovať toľko úradov, za vozidlo vám vyplatíme kúpnu cenu to všetko na počkanie.