Dočasné vyradenie vozidla z evidencie nie je trvalé riešenie.

Pri činnosti spracovania starých vozidiel sme sa stretli s prípadmi, kedy sa držitelia starších vozidiel s cieľom zbavenia povinnosti platenia zákonnej poistky, rozhodli ísť cestou „dočasného vyradenia vozidla z evidencie“. Na prvý pohľad to má pre nich len výhody. Vozidlo im môže zostať zaparkované doma a zákonnú poistku nemusia platiť. Treba však uviesť, že „dočasné vyradenie vozidla“ je určené pre držiteľov, ktorí chcú vozidlá prevádzkovať po určitom čase.

Pri dočasnom vyradení sa musia splniť nasledovné podmienky:
a) v čase podania žiadosti musí mať vozidlo platnú STK a zaplatené PZP
b) zaplatený správny poplatok (od 5 €/rok, do 350 €/10-20 rokov)
c) do 15 dní od vydania rozhodnutia o dočasnom odhlásení treba odovzdať tabuľky s EVČ a TP na príslušnom dopravnom inšpektoráte
d) počas doby dočasného vyradenia nesmie byť vozidlo zničené, rozpredané na ND a pod.
e) počas doby dočasného vyradenia musí byť vozidlo kedykoľvek prístupné kontrolným orgánom

Dočasné vyradenie vozidla nie je určené na obchádzanie povinnosti predloženia potvrdenia o spracovaní starého vozidla, ktoré je potrebné pri trvalom vyradení z evidencie. Treba si uvedomiť, že vozidlo po skončení lehoty, na ktorú bolo dočasne vyradené, je zaradené do evidencie automaticky. Žiadosť podáva držiteľ len v prípade, že chce vozidlo zaradiť do evidencie pred uplynutím lehoty dočasného vyradenia. Po takomto automatickom úkone je držiteľ povinný vyzdvihnúť si tabuľky s EVČ a technický preukaz na príslušnom dopravnom inšpektoráte, a potom do 7 dní absolvovať s vozidlom STK a EK.
Často sa držiteľom stáva, že opomenú lehotu dočasného vyradenia, prípadne aj lehotu platnosti STK a EK a obvodný úrad dopravy im pošle pokutu poštou za prevádzkovanie nespôsobilého vozidla (166 € za neplatnú STK a 166 € za neplatnú EK). Takýto držitelia zistili, že po spočítaní všetkého času a peňazí, ktoré minuli na „dočasné“ zbavenie sa PZP je odovzdanie vozidla spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. Žiar nad Hronom oveľa jednoduchšie, výhodnejšie a trvalé. Ak máte doma takéto vozidlo a jeho opätovné prihlásenie sa asi už neoplatí, môžete ho odovzdať v ZSNP RECYKLING, a.s. aj v čase lehoty dočasného vyradenia. Za odovzdanie vozidla na spracovanie nič neplatíte. Naopak, spoločnosť ZSNP RECYKLING, a.s. ako autorizovaný spracovateľ vám vyplatí za odovzdané vozidlo kúpnu cenu. Ak je vaše vozidlo už z akéhokoľvek dôvodu nepojazdné, tak ho vieme do našej spoločnosti prepraviť našou zvozovou technikou. Potvrdenie potrebné pre trvalé vyradenie vozidla z evidencie je vystavené na počkanie. Nie je potrebné sa vopred objednávať.