Výber z legislatívy ktorá sa týka starých vozidiel a vyraďovania z evidencie

Základným zákonom ktorí stanovuje pravidlá pri nakladaní so starými vozidlami je zákon o odpadoch číslo 79/2015 Z.z. ktorý po veľkej novelizácii platí v tejto podobe od 1.1.2016.

Čo je staré vozidlo? - §60 ods. 6 Staré vozidlo je vozdilo ktoré sa stalo "odpadom"

Ako je definovaný odpad? - §2 ods. 1 Odpad je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Aké povinnosti má držiteľ starého vozidla? - §63 ods. 1: Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel

Môžem si doma rozobrať staré vozidlo "na súčiastky"? - §62 ods. 6: Zakazuje sa rozoberanie starých vozidiel; uvedený zákaz sa nevzťahuje na spracovateľa starých vozidiel.

Čo všetko musí obsahvať staré vozido? - §60 ods. 6: Kompletné staré vozidlo je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky.

Koľko ma to bude stáť? - Prevzatie kompletného starého vozidla na spracovanie Vás zo zákona nemôže stáť ani cent. Od 1.1.2016 došlo zmenou legislatívy aj k úprave podmienok za ktorých sú vozidlá preberené na spracovanie a to nasledovne: §64 ods. 2 písm c) a §65 ods. 1 písm. n) - prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby

Aké sú prípadné sankcie? - Za porušenie §62 ods. 6 - zákaz rozoberania starých vozidiel je sankcia podľa §117 ods. 6 od 4 000 eur do 350 000 eur
                                             Za porušenie §63 ods. 1 - povinnosť odovzdať staré vozidlo na ekologické spracovanie je sankcia podľa § 117 ods. 3 od 1 200 eur do 120 000 eur

Kde je napísané že staré vozidlo je nebezpečný odpad? - Staré vozidlá všetkých kategórii sú prostredníctvom prílohy 1 k vyhláške číslo 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov zaradené pod katalógové číslo odpadu 16 01 04 - staré vozidlá - nebezpečný odpad

Odovzdaním vozidla v našej spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, alebo na našich zberných miestach v Banskej Bystrici, Brezne, Detve, Handlovej, Banskej Štiavnici a Kremnici sa vyhnete vyššie uvedeným komplikáciám. Ihneď po prevzatí starého vozidla na spracovanie vám bude na počkanie vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla. Za odovzdanie vozidla nič neplatíte. Naopak my vám za vozidlo vyplatíme kúpnu cenu. Ušetríte na poplatkoch, nemusíte navštevovať toľko úradov, za vozidlo vám vyplatíme kúpnu cenu to všetko na počkanie.