Aj vozidlo ktoré nepoužívate vás stojí nemalé peniaze...

S vlastníctvom vozidla sú dnes spojené viaceré povinnosti. Aby ste ho mohli požívať na cestách musíte ho udržiavať v stave spôsobilom pre prevádzku na pozemných komunikáciách. To znamená, že musíte pravidelne absolvovať technické a emisné kontroly. No a čím je vozidlo staršie si jeho udržiavanie v spôsobilom stave vyžaduje vynaloženie väčšej energie a finančných prostriedkov. V blízkej budúcnosti môžeme očakávať zavedenie povinnosti absolvovania technickej kontroly každý rok.
Okrem tohto je potrebné, aby ste za vozidlo platili zákonné poistenie. Svojvoľné vyhýbanie sa povinnostiam spojených s vlastníctvom vozidla v podobe neabsolvovania STK a EK prípadne neplatenia PZP z dôvodu, „že vozidlo nepoužívate“ môže viesť len k predraženiu vlastníctva takéhoto vozidla nakoľko obvodný úrad dopravy vám môže poslať pokutu aj poštou bez toho, že by ste s vozidlom vyšli na cestu. Pre informáciu je to na úrovni 166 € za neplatnú technickú kontrolu a 166 € za neplatnú emisnú kontrolu. Úrad pri tom neskúma či vozidlo používate, alebo už pol roka stojí v garáži. Sleduje len že vozidlo je evidencii vozidiel a v podľa elektronického systému nemá platnú STK alebo EK. K tomu treba stále platiť zákonnú poistku. Poisťovňa bude žiadať doplatiť poistné za celé obdobie v ktorom ste na Dopravnom inšpektoráte evidovaný ako držiteľ.

Pokiaľ ste vlastníkom vozidla, ktoré už z rôznych dôvodov nepoužívate, môžete sa vyššie uvedených povinností legálne zbaviť len dvomi spôsobmi:

Prvý spôsob je skúsiť predať vozidlo novému držiteľovi, ktorý prepísaním na príslušnom dopravnom inšpektoráte preberá na seba všetky povinnosti. Je potrebné, aby vozidlo držiteľ na seba aj prihlásil. Nestačí len odhlásenie vozidla na nového držiteľa na vašom dopravnom inšpektoráte. To musí stihnúť do 15 dní. Ak by to nestihol musí absolvovať s vozidlom ak kontrolu originality. Tá môže byť drahšia ako cena samotného vozidla. Ak je problém nájsť kupca ktorý by prevzal na seba povinnosti držiteľa tohto vozidla môžete využiť druhý spôsob.

Druhým spôsobom je odovzdanie vozidla v našej spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. na ekologické spracovanie. Tu vám na počkanie vystavíme potvrdenie o spracovaní vášho vozidla na základe ktorého, vám na dopravnom inšpektoráte vyradia vozidlo z evidencie na trvalo.
Následne môžete zrušiť zmluvu na PZP s vašou poisťovňou a zaplatené poistné vám v alikvotnej časti poisťovňa vráti. Tento postup má teda hlavne tieto výhody:
a) Na vozidlo vykúpené našou spoločnosťou neposkytujete žiadnu záruku a na rozdiel od prvého spôsobu nikto od vás nebude požadovať preplatenie prípadných opráv vozidla.
b) Nie je potrebné, aby bolo vozidlo funkčné a ani, aby malo platnú STK ani EK. (k prepisu pri predaji je potrebná platnosť týchto kontrol)
c) Na počkanie je vám vyplatená kúpna cena a vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla na základe ktorého vám na vašom DI vyradia vozidlo na trvalo
d) Pre zrušenie poistky vám stačí vyradiť vozidlo z evidencie a nemusíte čakať na kupujúceho kým prihlási vozidlo na seba.