Výber z legislatívy, ktorá sa týka starých vozidiel a vyraďovania z evidencie

 

Základným zákonom ktorí stanovuje pravidlá pri nakladaní so starými vozidlami je zákon o odpadoch číslo 79/2015 Z.z. ktorý po veľkej novelizácii platí v tejto podobe od 1.1.2016.

Čo je staré vozidlo? – §60 ods. 6 Staré vozidlo je vozidlo ktoré sa stalo „odpadom“.

Ako je definovaný odpad? – §2 ods. 1 Odpad je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Aké povinnosti má držiteľ starého vozidla? – §63 ods. 1: Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Môžem si doma rozobrať staré vozidlo „na súčiastky“? – §62 ods. 6: Zakazuje sa rozoberanie starých vozidiel; uvedený zákaz sa nevzťahuje na spracovateľa starých vozidiel.

Čo všetko musí obsahovať staré vozidlo? – §60 ods. 6: Kompletné staré vozidlo je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky.

Koľko ma to bude stáť? – Prevzatie kompletného starého vozidla na spracovanie Vás zo zákona nemôže stáť ani cent. Od 1.1.2016 došlo zmenou legislatívy aj k úprave podmienok za ktorých sú vozidlá preberané na spracovanie a to nasledovne: §64 ods. 2 písm. c) a §65 ods. 1 písm. n) – prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby.

Aké sú prípadné sankcie? – Za porušenie §62 ods. 6 – zákaz rozoberania starých vozidiel je sankcia podľa §117 ods. 6 od 4 000 eur do 350 000 eur. Za porušenie §63 ods. 1 – povinnosť odovzdať staré vozidlo na ekologické spracovanie je sankcia podľa § 117 ods. 3 od 1 200 eur do 120 000 eur.

Kde je napísané že staré vozidlo je nebezpečný odpad? – Staré vozidlá všetkých kategórii sú prostredníctvom prílohy 1 k vyhláške číslo 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov zaradené pod katalógové číslo odpadu 16 01 04 – staré vozidlá – nebezpečný odpad

Odovzdaním vozidla v našej spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, alebo na našich zberných miestach v Banskej Bystrici, Brezne, Detve, Handlovej, Banskej Štiavnici a Kremnici sa vyhnete vyššie uvedeným komplikáciám. Ihneď po prevzatí starého vozidla na spracovanie vám bude na počkanie vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla. Za odovzdanie vozidla nič neplatíte. Naopak my vám za vozidlo vyplatíme kúpnu cenu. Ušetríte na poplatkoch, nemusíte navštevovať toľko úradov, za vozidlo vám vyplatíme kúpnu cenu – to všetko na počkanie.

Menu