Z histórie spoločnosti ZSNP RECYKLING, s.r.o.

Spoločnosť ZSNP, a.s., v Žiari nad Hronom začala pripravovať projekt priemyselného spracovania starých vozidiel už v roku 1995. Cieľom projektu bolo využitie priestorov v ktorých bola prevádzkovaná technológia výroby kysličníka hlinitého. Keďže táto technológia bola z ekonomických a environmentálnych dôvodov odstavená, bolo potrebné tieto priestory využiť environmentálne priaznivejším spôsobom. V roku 1997 založila dcérsku spoločnosť ZSNP RECYKLING, s.r.o., v ktorej sa začal realizovať projekt „Recyklácia autovrakov“, zameraný na spracovanie starých vozidiel technológiou postupnej demontáže. Najvýznamnejším prínosom projektu Recyklácia autovrakov je zvýšenie ochrany životného prostredia, najmä vody, pred vplyvom nebezpečných častí starých vozidiel, ako sú akumulátory, motorové a prevodové oleje a ďalšie prevádzkové kvapaliny. Súčasná ZSNP RECYKLING, a.s., na ktorú sa pretransformovala spoločnosť ZSNP RECYKLING, s.r.o., patrí k prvým spoločnostiam v SR, ktoré získali potrebnú autorizáciu od Ministerstva Životného prostredia SR. Naša spoločnosť je od svojho vzniku zameraná výrazne pro-ekologicky a aktívne sa podieľa na rozvoji možností zhodnocovania nekovových odpadov. Dodnes aktívne zdokonaľuje procesy pri spracovaní starých vozidiel a spolupracuje so Strojníckou Fakultou STU na vývoji nových technológii zhodnocovania odpadov. Preto má spoločnosť hlavne nasledovné ciele:

  • Dosiahnuť najvyšší možný podiel zhodnotenia starých vozidiel na Slovensku
  •  Získať najviac vozidiel na spracovanie vo svojom regióne

Projektovaná kapacita spracovateľského zariadenia ZSNP RECYKLING je cca 1500 kusov starých vozidiel ročne pri jednozmennej prevádzke, pri nepretržitom pracovnom režime až 4000 kusov ročne. Ako jediná spoločnosť zo spracovateľov starých vozidiel v SR je od roku 2008 držiteľom certifikátov integrovaného systému manažérstva kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001 a bezpečnosti OHSAS 18001.

V roku 2010 spoločnosť skolaudovala novo-zrekonštruovanú Halu demontážnej linky starých vozidiel. Hala po rekonštrukcii patrí medzi najmodernejšie vybavené na Slovensku a vytvára tak podmienky pre splnenie priorít ktoré si spoločnosť určila.

Od roku 2016 kedy bola zodpovednosť za vozidlá po dobe životnosti zákonom prevedená na výrobcov prostredníctvom Rozšírenej zodpovednosti výrobcov je naša spoločnosť zodpovedným partnerom pre OZV Autorecycling ktoré zastrešuje 44 značiek vozidiel ako individuálnych výrobcov ktorí plnia RZV pre značky Škoda, VW, AUDI, Seat, Cupra.

V roku 2021 sme zmenili právnu formu z akciovej spoločnosti naspäť na spoločnosť s ručením obmedzeným (od 22.6.2021).

Menu