ZSNP RECYKLING, s.r.o.

Spoločnosť ZSNP, a.s., v Žiari nad Hronom začala pripravovať projekt priemyselného spracovania starých vozidiel už v roku 1995. Cieľom projektu bolo využitie priestorov v ktorých bola prevádzkovaná technológia výroby kysličníka hlinitého. Keďže táto technológia bola z ekonomických a environmentálnych dôvodov odstavená, bolo potrebné tieto priestory využiť environmentálne priaznivejším spôsobom. V roku 1997 založila dcérsku spoločnosť ZSNP RECYKLING, s.r.o., v ktorej sa začal realizovať projekt „Recyklácia autovrakov“, zameraný na spracovanie a recykláciu starých vozidiel technológiou postupnej demontáže. Najvýznamnejším prínosom projektu Recyklácia vozdiel je zvýšenie ochrany životného prostredia, najmä vody, pred vplyvom nebezpečných častí starých vozidiel, ako sú akumulátory, motorové a prevodové oleje a ďalšie prevádzkové kvapaliny.

Mobilný zber starých vozidiel poskytujeme v lokalitách:

 • Žiar nad Hronom
 • Žarnovica
 • Nová Baňa
 • Banská Štiavnica
 • Krupina
 • Zvolen
 • Detva
 • Banská Bystrica
 • Sliač
 • Prievidza
 • Handlová
 • Levice
 • Hronský Beňadik
 • Turčianske Teplice
 • Kremnica
 • Hliník nad Hronom

Autorizovaná recyklácia vozidiel

Spoločnosť ZSNP RECYKLING, s.r.o., patrí k prvým spoločnostiam v SR, ktoré získali potrebnú autorizáciu od Ministerstva Životného prostredia SR. Naša spoločnosť je od svojho vzniku zameraná výrazne pro-ekologicky a aktívne sa podieľa na rozvoji možností zhodnocovania nekovových odpadov. Dodnes aktívne zdokonaľuje procesy na vlastnom autovrakovisku pri spracovaní starých vozidiel a spolupracuje so Strojníckou Fakultou STU na vývoji nových technológii zhodnocovania odpadov. Preto má spoločnosť hlavne nasledovné ciele:

 • Dosiahnuť najvyšší možný podiel zhodnotenia starých vozidiel na Slovensku
 •  Získať najviac vozidiel na spracovanie vo svojom regióne

Projektovaná kapacita spracovateľského zariadenia ZSNP RECYKLING je cca 1500 kusov starých vozidiel ročne pri jednozmennej prevádzke, pri nepretržitom pracovnom režime až 4000 kusov ročne. Ako jediná spoločnosť zo spracovateľov starých vozidiel v SR je od roku 2008 držiteľom certifikátov integrovaného systému manažérstva kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001 a bezpečnosti OHSAS 18001.

V roku 2010 spoločnosť skolaudovala novo-zrekonštruovanú Halu demontážnej linky starých vozidiel. Hala po rekonštrukcii patrí medzi najmodernejšie vybavené na Slovensku a vytvára tak podmienky pre splnenie priorít ktoré si spoločnosť určila.

Od roku 2016 kedy bola zodpovednosť za vozidlá po dobe životnosti zákonom prevedená na výrobcov prostredníctvom Rozšírenej zodpovednosti výrobcov je naša spoločnosť zodpovedným partnerom pre OZV Autorecycling ktoré zastrešuje 44 značiek vozidiel ako individuálnych výrobcov ktorí plnia RZV pre značky Škoda, VW, AUDI, Seat, Cupra, Saab a SsangYong.

V roku 2021 sme zmenili právnu formu z akciovej spoločnosti naspäť na spoločnosť s ručením obmedzeným (od 22.6.2021).

 

ZSNP RECYKLING, s.r.o.. zhodnocuje odpady zo spracovania starých vozidiel až na 97%.

Spoločnosť realizuje spracovanie starých vozidiel metódou postupnej ručnej demontáže vo viacerých stupňoch. Táto metóda sa ukázala ako ideálna k dosiahnutiu cieľu maximálneho využitia surovín, z ktorých samotné vozidlo pozostáva. To, že kovy, ktoré tvoria najväčšiu časť vozidla nie je problém zrecyklovať je všeobecne známe. Pre to ostatné, čo zostáva je potrebné nájsť odberateľov, ktorí sú schopní tieto odpady využiť. Ide teda najmä o rôzne druhy plastov, textílií, skla, molitanu, koženky, pneumatiky, drevo, guma a rôzne kombinované materiály. Tieto materiály je možné v prípade precízneho roztriedenia a zabezpečenia potrebnej čistoty zhodnotiť – zrecyklovať. Spoločnosť ZSNP RECYKLING, a.s. to dokáže práve na základe postupov, ktoré vyvinula a používa pri demontáži vozidiel. V súčasnosti je spoločnosť ZSNP RECYKLING, a .s. Žiar nad Hronom lídrom na Slovensku v percentuálnom zhodnotení odpadov zo starých vozidiel. Pri svojej činnosti dokáže splniť náročné kvalitatívne požiadavky odberateľov na jednotlivé komodity. Tým je zabezpečené to, že suroviny sú zhodnocované opätovne namiesto toho, že by ako zmes skončili na smetisku, kde už svoj potenciál nemôžu využiť. Spoločnosť ZSNP RECYKLING, a.s. už dnes plní náročné limity smernice Európskej Únie o množstve zhodnocovaných odpadov zo starých vozidiel, ktorej prísnejšia hranica začne platiť až v roku 2015 (opätovné využitie a recyklácia odpadov zo starých vozidiel min. na 95%).
Odovzdaním vozidla v našej spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom alebo na našich zberných miestach v Banskej Bystrici, Brezne, Detve, Handlovej, Banskej Štiavnici a Kremnici zabezpečíte maximálne využitie odpadov z vozidla. Ihneď po prevzatí starého vozidla na spracovanie vám bude na počkanie vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla a následne zabezpečíme úplné vyradenie vozidla z evidencie. Za odovzdanie vozidla nič neplatíte, naopak my vám za vozidlo vyplatíme kúpnu cenu.

Dokumenty na stiahnutie