Staré autá všetkých typov po skončení životnosti treba odovzdať na recykláciu

Skupiny vozdiel a strojov na recykláciu

V súčasnosti platná legislatíva rozdeľuje vozidlá po skončení ich životnosti na dve skupiny. Do prvej skupiny patria osobné a malé nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5tony čiže vozidlá kategórie M1, N1, L2e. Do tej druhej skupiny patria vozidlá ostatných kategórii. Teda aj nákladné vozidlá, traktory, autobusy, trolejbusy, návesy, prívesy, motocykle, štvorkolky, pracovné stroje a iné. Kým prvú skupinu vozidiel bez potvrdenia od autorizovaného spracovateľa starých vozidiel trvalo nevyradíte, nakoľko k žiadosti o trvalé vyradenie musíte predložiť aj potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, tú druhú skupinu vozidiel je v súčasnosti možné odhlásiť z evidencie aj bez takéhoto potvrdenia. Tu sa však často stáva, že držitelia vozidiel inej kategórie ako M1, N1, L2e si tieto po trvalom vyradení z evidencie ponechajú, prípadne ich dokonca svojvoľne rozoberajú. Takéto konanie je však v rozpore s platnou legislatívou Ministerstva životného prostredia. Vozidlá všetkých kategórii po skončení ich životnosti sa považujú za tzv. „staré vozidlo“ ktoré je podľa zákona o odpadoch považované za NEBEZPEČNÝ ODPAD. Za staré vozidlo sa považuje aj vozidlo trvalo vyradené z evidencie. Keď si to zhrniete tak prakticky vozidla všetkých kategórii bez rozdielu sa okamihom trvalého vyradenia z evidencie stávajú nebezpečným odpadom.

Autorizovaná recyklácia vozidiel

Pokiaľ ste vlastníkom takého nebezpečného odpadu ste povinný ho bezodkladne odovzdať oprávnenej organizácii na spracovanie. Klasický servis alebo dielňa údržby nie je možné považovať za oprávnenú organizáciu. Na údržbu a servis samozrejme sú tieto organizácie oprávnené, nakoľko výsledkom ich činnosti je opravené vozidlo ako kus. Výsledkom ich činnosti nemôžu byť jednotlivé komodity ako suroviny v kg a litroch. Organizácia oprávnená na spracovanie musí mať udelený súhlas na takúto činnosť od príslušného úradu životného prostredia. Naša spoločnosť ZSNP RECYKLING, s.r.o.. je oprávnená na spracovanie starých vozidiel kategórie M1,N1,L2e (prvá skupina) a zároveň je oprávnená na zhodnocovanie vozidiel ostatných kategórii (druhá skupina). Nakoľko pre prípadnú kontrolu zo strany životného prostredia nie je problém zistiť si držiteľov vozidiel ktoré boli trvalo vyradené z evidencie a následne sú oprávnený žiadať od vás preukázanie akým spôsobom ste naložili so starým vozidlo po trvalom vyradení z evidencie. No a ste to práve vy ako posledný držiteľ v evidencii kto je zodpovedný za to ako sa z nebezpečným odpadom naloží. Samotné sankcie pri neoprávnenom nakladaní s nebezpečným odpadom sú vysoké nehovoriac o tom že takéto konanie môže byť kvalifikované ako trestný čin.

Práve kvôli vyššie uvedenému je potrebné predchádzať prípadným kontrolám odovzdaním starých vozidiel v našej spoločnosti, kde na mieste získate okrem potvrdenia o prevzatí starého vozidla aj kúpnu cenu. Čiže tak ako pri prvej skupine aj v tomto prípade za odovzdanie starého vozidla nám nič neplatíte, práve naopak získate od nás kúpnu cenu. Potvrdenie o prevzatí vozidla je potrebné si ponechať pre prípadnú kontrolu. Môže tak jednoznačne preukázať že ste s nebezpečným odpadom naložili v súlade s platnou legislatívou.