Užitočné informácie o recyklácii a vyradení starých vozdiel

Kedy sa rozhodnúť pre recykláciu vozidla

Ak vlastníte staré auto skôr či neskôr nastane čas na zmenu. Možno potrebujete niečo novšie, spoľahlivejšie, alebo väčšie a služby taxislužby neprichádzajú v úvahu. Proste nastane čas kedy sa budete musieť rozhodnúť čo urobíte s autom, ktoré už nespĺňa vaše kritéria na to, aby ste ho ďalej používali. Do úvahy prichádza, predaj tohto vozidla, alebo aj recyklácia. Hlavným kritériom pre rozhodnutie o tom čo s vaším autom ďalej urobíte je hodnota samotného vozidla. Kedy sa auto oplatí predať? Aká je však hodnota tohto vozidla? Kto ju určí? Otázok je viac než dosť a odpovede sa nehľadajú ľahko. Niektoré fakty k tejto téme skúsim uviesť. Hlavným pravidlom pri predaji vozidla je, že vozidlo, ktoré predávate je „dobré“. Kedy je predávané vozidlo „dobré“? Je to jednoduché. Ide o také vozidlo v ktorom, by ste sa nebáli voziť vám najbližšie osoby, lebo viete, že je ešte stále bezpečné, že určite zabrzdí keď to bude treba, že nezostane stáť tam kde to nechcete…, Musíte to vedieť vy, ale aj kupujúci. Nezatajujte mu žiadne chyby ani závady ktoré sa „sem tam“ objavujú. Ak takéto vozidlo máte určite je vhodné ho ešte predávať. Určite má nejakú hodnotu, ktorá je vyššia ako tá ktorú vám vie vyplatiť Autorizovaný spracovateľ starých vozidiel. S predajom síce získate určitú finančnú hotovosť, ale na oplátku poskytujete záruku, že vozidlo sa nepokazí určitú dobu (min. 1 rok) a prípadné opravy zaplatíte. Ak je to predaj elektromobilu, otázka je aj ohľadne kapacity batérie. Je teda potrebné, aby ste stanovili hodnotu za ktorú ste ochotný vozidlo predať na takej úrovni, aby vám splnila vašu predstavu o hodnote vozidla a počítala aj s prípadnými nákladmi na prípadné záručné opravy. Túto hodnotu treba držať na takej úrovni, aby ste našli kupca, ktorý je ochotný vami predávané vozidlo kúpiť za stanovenú hodnotu. Bez kupca vaše dobré vozidlo totiž nie je možné predať. Takže keď si to vezmeme z druhej strany.

Pre recykláciu vášho starého vozidla sa môžete rozhodnúť z nasledovných dôvodov: Vozidlo, ktoré vlastníte:

 • nie je „dobré“
 • nechce nikto kúpiť ani po dlhšej dobe a prípadnom znížení ceny.
 • vám po predaji kupujúci v rámci reklamácie vrátil a už oň nemá záujem
 • má pri predaji takú nízku hodnotu, že kvôli záruke sa ho neoplatí predať
 • je pokazené, alebo havarované a neoplatí sa ho už opravovať
 • nemá platnú STK, EK a obnova platnosti sa už neoplatí
 • nemá hodnotu a tvorí vám už len náklady
 • dáte zrecyklovať, lebo nechcete nič riskovať a je lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Veď autorizovaný spracovateľ starých vozidiel ZSNP RECYKLING vám okrem zákonného potvrdenia vyplatí aj kúpnu cenu. (každé vozidlo je posudzované individuálne podľa stavu)

Prepis vozidla nemusí byť taký jednoduchý

Na základe skúseností vlastníkov vozidiel, ktorí pôvodne predali vozidlo novému držiteľovi, ktorý im po určitom čase začal robiť obštrukcie a vozidlo im vrátil sme zistili, že prepis vlastníka vozidla pri starších vozidlách sa môže poriadne skomplikovať. Okrem potreby platnej STK, zaplateného zákonného poistenia, poskytnutia určitej záruky za vozidlo, odhlásenia vozidla je potrebné stihnúť aj prihlásiť vozidlo do 15 dní odo dňa kedy ste na DI odhlásili vozidlo na nového držiteľa. Ak by to nový držiteľ nestihol, musel by zo zákona s vozidlom absolvovať kontrolu originality. Takáto kontrola v prípade starých vozidiel môže byť nákladnejšia ako samotná hodnota predávaného vozidla. Kontrola originality osobného vozidla stojí cca 70 až 120 €.

Často sa stáva, že nový držiteľ chce najprv vozidlo poriadne vyskúšať ešte pred prepisom a potom už nestihne vozidlo prihlásiť na svoje meno v lehote 15 dní. Keďže po 15 dňoch už musí nový držiteľ zaplatiť okrem kolkov za prihlásenie (66 €) aj kontrolu originality, rozhodne sa vrátiť vozidlo pôvodnému držiteľovi odstúpením od zmluvy. Ako dôvod kupujúci najčastejšie uvádza rôzne poruchy, ktoré sa pri staršom aute vždy nájdu. Pôvodný majiteľ mu teda radšej vráti peniaze a vozidlo musí ísť znova prihlásiť na seba alebo v prípade starších vozidiel ho môže odovzdať na recykláciu.
Odovzdaním vozidla v spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. na ekologické spracovanie získate na počkanie potvrdenie o spracovaní vášho vozidla, na základe ktorého vám na DI vyradia vozidlo z evidencie na trvalo. Následne môžete zrušiť zákonnú poistku.

Výhody odovzdania vozidla na ekologické spracovanie

 • na vozidlo vykúpené našou spoločnosťou neposkytujete žiadnu záruku a nikto od vás nebude požadovať preplatenie prípadných opráv vozidla,
 • nie je potrebné, aby bolo vozidlo funkčné a aby malo platnú STK ani EK,
 • na počkanie je vám vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla, na základe ktorého vám na vašom DI vyradia vozidlo na trvalo,
 • pre zrušenie poistky vám stačí vyradiť vozidlo z evidencie a nemusíte čakať na kupujúceho, kým prihlási vozidlo na seba.
  Za odovzdanie vozidla na spracovanie nič neplatíte. Naopak spoločnosť ZSNP RECYKLING, a.s. ako autorizovaný spracovateľ vám vyplatí za odovzdané vozidlo kúpnu cenu. Kúpnu cenu od ZSNP RECYKLING, a.s. získate za každé odovzdané vozidlo. Ak je vaše vozidlo už z akéhokoľvek dôvodu nepojazdné, tak ho vieme do našej spoločnosti prepraviť našou zvozovou technikou.

Objektívna zodpovednosť platí aj pre držiteľov starých vozidiel

V našom poslednom článku sme riešili v akom stave je vozidlo ešte vhodné na predaj a kedy už nie. Uzavreli sme to tak, že predávať treba vozidlá ktoré sú dobré a spoľahlivé. Ak však máte o spoľahlivosti svojho vozidla určité pochybnosti, ktoré sa občas potvrdia nejakou poruchou, začnete skôr či neskôr uvažovať o tom ako sa ho „zbaviť“. Je to úplne prirodzené, že problémov sa človek snaží zbaviť. Druhou stránkou veci je, akým spôsobom to urobiť. V prípade neúspešného predaja je na mieste recyklácia.

Predstavte si, že ponecháte svoje staré auto s dobrým úmyslom niekomu inému. Hoci len na jeden deň. Tento na ceste spôsobí nehodu, alebo priestupok, ktorý bude nejakou formou zaznamenaný, alebo oznámený. Nakoľko je vozidlo evidované na vás, budete sa za túto osobu zodpovedať práve vy (§6a cestného zákona). Zo skúsenosti ktoré sme zaznamenali môžeme konštatovať, že najbezpečnejšie je odovzdať vozidlo priamo autorizovanému spracovateľovi. Stretli sme sa aj s prípadmi, kedy držitelia dali auto neznámej osobe bez potrebných oprávnení s jej prísľubom, že potrebné papiere vybaví, že sa nemusia o nič starať. No ako to už býva, tak títo držitelia zostali bez auta a zároveň sa dodnes nevedia spojiť s osobou ktorá si ich auto odviezla. Treba si uvedomiť, že objektívna zodpovednosť je stále na vás a táto osoba nemôže nič vybaviť bez vás. Tak ako na dopravnom inšpektoráte aj u autorizovaných spracovateľov je k vystaveniu potrebného potvrdenia potrebná osobná prítomnosť držiteľa. Za odovzdanie vozidla na spracovanie nič neplatíte. Naopak spoločnosť ZSNP RECYKLING, a.s. ako autorizovaný spracovateľ vám vyplatí za odovzdané vozidlo kúpnu cenu. Kúpnu cenu od ZSNP RECYKLING, a.s. získate za každé odovzdané vozidlo. Ak je vaše vozidlo už z akéhokoľvek dôvodu nepojazdné, tak ho vieme do našej spoločnosti prepraviť našou zvozovou technikou.

Odovzdať vozidlo autorizovanému spracovateľovu na recykláciu má aj tieto výhody. Môžete odovzdať vozidlo:

 • ktorého prípadné opravy by stáli viac ako kúpa novšieho vozidla
 • ktoré vás sklamalo v tých najdôležitejších chvíľach,
 • ktoré môže byť svojim stavom ohrozovať svoju posádku a aj svoje okolie
 • ktorému skončila platnosť STK alebo EK

To všetko bez obáv:

 • Zo zodpovednosti vo forme záruky za to čo sa môže stať novému držiteľovi ktorý ho bude ďalej používať
 • Z „objektívnej zodpovednosti“, ktorá bola schválená spolu s novelou cestného zákona.

Aj vozidlo ktoré nepoužívate vás stojí nemalé peniaze

S vlastníctvom vozidla sú dnes spojené viaceré povinnosti. Aby ste ho mohli požívať na cestách musíte ho udržiavať v stave spôsobilom pre prevádzku na pozemných komunikáciách. To znamená, že musíte pravidelne absolvovať technické a emisné kontroly. No a čím je vozidlo staršie si jeho udržiavanie v spôsobilom stave vyžaduje vynaloženie väčšej energie a finančných prostriedkov. V blízkej budúcnosti môžeme očakávať zavedenie povinnosti absolvovania technickej kontroly každý rok. Okrem tohto je potrebné, aby ste za vozidlo platili zákonné poistenie. Svojvoľné vyhýbanie sa povinnostiam spojených s vlastníctvom vozidla v podobe neabsolvovania STK a EK prípadne neplatenia PZP z dôvodu, „že vozidlo nepoužívate“ môže viesť len k predraženiu vlastníctva takéhoto vozidla nakoľko obvodný úrad dopravy vám môže poslať pokutu aj poštou bez toho, že by ste s vozidlom vyšli na cestu. Pre informáciu je to na úrovni 166 € za neplatnú technickú kontrolu a 166 € za neplatnú emisnú kontrolu. Úrad pri tom neskúma či vozidlo používate, alebo už pol roka stojí v garáži. Sleduje len že vozidlo je evidencii vozidiel a v podľa elektronického systému nemá platnú STK alebo EK. K tomu treba stále platiť zákonnú poistku. Poisťovňa bude žiadať doplatiť poistné za celé obdobie v ktorom ste na Dopravnom inšpektoráte evidovaný ako držiteľ. Pokiaľ ste vlastníkom vozidla, ktoré už z rôznych dôvodov nepoužívate, môžete sa vyššie uvedených povinností legálne zbaviť len dvomi spôsobmi:

 1. Prvý spôsob je skúsiť predať vozidlo novému držiteľovi, ktorý prepísaním na príslušnom dopravnom inšpektoráte preberá na seba všetky povinnosti. Je potrebné, aby vozidlo držiteľ na seba aj prihlásil. Nestačí len odhlásenie vozidla na nového držiteľa na vašom dopravnom inšpektoráte. To musí stihnúť do 15 dní. Ak by to nestihol musí absolvovať s vozidlom ak kontrolu originality. Tá môže byť drahšia ako cena samotného vozidla. Ak je problém nájsť kupca ktorý by prevzal na seba povinnosti držiteľa tohto vozidla môžete využiť druhý spôsob.
 2. Druhým spôsobom je odovzdanie vozidla v našej spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. na ekologické spracovanie. Tu vám na počkanie vystavíme potvrdenie o spracovaní vášho vozidla na základe ktorého, vám na dopravnom inšpektoráte vyradia vozidlo z evidencie na trvalo.

Následne môžete zrušiť zmluvu na PZP s vašou poisťovňou a zaplatené poistné vám v alikvotnej časti poisťovňa vráti. Tento postup má teda hlavne tieto výhody:

 • Na vozidlo vykúpené našou spoločnosťou neposkytujete žiadnu záruku a na rozdiel od prvého spôsobu nikto od vás nebude požadovať preplatenie prípadných opráv vozidla.
 • Nie je potrebné, aby bolo vozidlo funkčné a ani, aby malo platnú STK ani EK. (k prepisu pri predaji je potrebná platnosť týchto kontrol)
 • Na počkanie je vám vyplatená kúpna cena a vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla na základe ktorého vám na vašom DI vyradia vozidlo na trvalo
 • Pre zrušenie poistky vám stačí vyradiť vozidlo z evidencie a nemusíte čakať na kupujúceho kým prihlási vozidlo na seba.
  Za odovzdanie vozidla na spracovanie nič neplatíte. Naopak spoločnosť ZSNP RECYKLING, a.s. ako autorizovaný spracovateľ vám vyplatí za odovzdané vozidlo kúpnu cenu. Kúpnu cenu od ZSNP RECYKLING, a.s. získate za každé odovzdané vozidlo. Ak je vaše vozidlo už z akéhokoľvek dôvodu nepojazdné, tak ho vieme do našej spoločnosti prepraviť našou zvozovou technikou.

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie nie je trvalé riešenie

Pri činnosti spracovania starých vozidiel sme sa stretli s prípadmi, kedy sa držitelia starších vozidiel s cieľom zbavenia povinnosti platenia zákonnej poistky, rozhodli ísť cestou „dočasného vyradenia vozidla z evidencie“. Na prvý pohľad to má pre nich len výhody. Vozidlo im môže zostať zaparkované doma a zákonnú poistku nemusia platiť. Treba však uviesť, že „dočasné vyradenie vozidla“ je určené pre držiteľov, ktorí chcú vozidlá prevádzkovať po určitom čase.

Dočasné vyradenie vozidla nie je určené na obchádzanie povinnosti predloženia potvrdenia o spracovaní starého vozidla, ktoré je potrebné pri trvalom vyradení z evidencie. Treba si uvedomiť, že vozidlo po skončení lehoty, na ktorú bolo dočasne vyradené, je zaradené do evidencie automaticky. Žiadosť podáva držiteľ len v prípade, že chce vozidlo zaradiť do evidencie pred uplynutím lehoty dočasného vyradenia. Po takomto automatickom úkone je držiteľ povinný vyzdvihnúť si tabuľky s EVČ a technický preukaz na príslušnom dopravnom inšpektoráte, a potom do 7 dní absolvovať s vozidlom STK a EK.
Často sa držiteľom stáva, že opomenú lehotu dočasného vyradenia, prípadne aj lehotu platnosti STK a EK a obvodný úrad dopravy im pošle pokutu poštou za prevádzkovanie nespôsobilého vozidla (166 € za neplatnú STK a 166 € za neplatnú EK). Takýto držitelia zistili, že po spočítaní všetkého času a peňazí, ktoré minuli na „dočasné“ zbavenie sa PZP je odovzdanie vozidla spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. Žiar nad Hronom oveľa jednoduchšie, výhodnejšie a trvalé. Ak máte doma takéto vozidlo a jeho opätovné prihlásenie sa asi už neoplatí, môžete ho odovzdať v ZSNP RECYKLING, a.s. aj v čase lehoty dočasného vyradenia. Za odovzdanie vozidla na spracovanie nič neplatíte. Naopak, spoločnosť ZSNP RECYKLING, a.s. ako autorizovaný spracovateľ vám vyplatí za odovzdané vozidlo kúpnu cenu. Ak je vaše vozidlo už z akéhokoľvek dôvodu nepojazdné, tak ho vieme do našej spoločnosti prepraviť našou zvozovou technikou. Potvrdenie potrebné pre trvalé vyradenie vozidla z evidencie je vystavené na počkanie. Nie je potrebné sa vopred objednávať.

Pri dočasnom vyradení sa musia splniť nasledovné podmienky:

 • v čase podania žiadosti musí mať vozidlo platnú STK a zaplatené PZP
 • zaplatený správny poplatok (od 5 €/rok, do 350 €/10-20 rokov)
 • do 15 dní od vydania rozhodnutia o dočasnom odhlásení treba odovzdať tabuľky s EVČ a TP na príslušnom dopravnom inšpektoráte
 • počas doby dočasného vyradenia nesmie byť vozidlo zničené, rozpredané na ND a pod.
 • počas doby dočasného vyradenia musí byť vozidlo kedykoľvek prístupné kontrolným orgánom